Meld je snel aan voor een van onze pakketten en krijg een gratis proefles van twv € 30,-

Artikel 1. Algemeen.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden
aangegaan met BK Verkeersschool, alswel op iedereen die lessen volgt of andere
diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden
door de Rijschool en de leerlingen.

Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool.

1. Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet
Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
3. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt
volledig benut voor het geven van rijinstructie.
4. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over
hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt
er een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.
5. De cursist heeft de mogelijkheid een proefles af te leggen.
6. De genoemde proefles is gratis indien de cursist kiest voor een lespakket.
7. De genoemde proefles zal in rekening worden gebracht indien de cursist kiest voor losse
lessen of afziet van verdere lessen bij BK Verkeersschool
8. De rijschool heeft een rijschoolpolis afgesloten.
9. De rijschool leidt de cursist zo goed mogelijk op tot het CBR/BNOR praktijkexamen
10. De rijschool dient de aanvraag voor de tussentijdse toets (TTT) en praktijkexamen binnen
14 dagen in bij het CBR wanneer daarover overeenstemming is bereikt met de cursist.
11. De rijschool deelt de datum van de tussentijdse toets (TTT) en het praktijkexamen zo
worden gesteld, indien de reservering voor een praktijkexamen al heeft plaats gevondenen
wordt dit niet meer vergoed en zullen de kosten voor rekening cursist zijn;
12. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van
motorrijtuigen. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, kan Start-Line Verkeersschool
B.V. aansprakelijk worden gesteld;
13. om vanuit het oogpunt van hygiëne verzorgd en netjes deel te nemen aan de lessen.
Indien dit niet het geval is dan wordt de rijles gestaakt en wordt deze alsnog in rekening
gebracht;
14. Praktijklessen uitsluitend te nemen of praktijkexamen bij BK Verkeersschool.
indien er tussentijds wordt gekozen voor een andere rijschool, om welke reden dan ook,
wordt het pakket geannuleerd zonder enige vorm van restitutie.

Artikel 3. Beëindigen rijopleiding

1. Indien BK Verkeersschool. haar verplichtingen niet nakomt (zie art. 1) behoudt
de cursist het recht voor zich kosteloos de gekozen opleiding te beëindigen. BK Verkeersschool zal het verrekenbare tegoed de laatste (werk)dag van de maand
overmaken aan de cursist;
2. de cursist kan uitsluitend schriftelijk, binnen twee maanden na de laatste rijles, en indien
niet de gehele opleiding is voltooid, de gekozen opleiding beëindigen om dusdanige
dringende redenen dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de opleiding
te continueren. BK Verkeersschool. zal in dit geval het tegoed, minus het
examen (indien afgelegd) en minus de gereden lessen en annuleringskosten van € 200,-
uiterlijk de laatste werkdag van de maand aan de cursist restitueren;
3. Bedragen boven de €250,- kunnen in termijnen worden terug betaald, met een bedrag van
maximaal €250,- per maand tot voltooiing van het te retourneren bedrag;
4. BK Verkeersschool. kan de opleiding beëindigen, als blijkt dat de
verstandhouding, de kwaliteit van de rijlessen negatief beïnvloedt zonder enige restitutie;
5. ten aanzien van het annuleren van een lespakket, waarvan nog geen lessen zijn gereden of
ingepland, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht mits het annuleren plaats
vindt binnen 8 dagen na het aanmaken van het lespakket. de geldigheidsduur van een
lespakket of strippenkaart bedraagt 180 dagen. De telling vangt aan vanaf het moment
waarop het lespakket wordt aangemaakt. Eventuele prijswijzigingen kunnen worden
doorgevoerd. Dit geld alleen voor extreme veranderingen.

Artikel 4. Praktijkexamen.

1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt
uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist
in rekening.
2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het
praktijkexamen niet kan afleggen, doordat
a. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit
d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen.
Wel moet dan annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is
overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt
begraven
c. het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking
is.
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit
geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
3. Indien de Rijschool voor de cursist de TTT (Tussentijdse toets) of het praktijkexamen heeft
gereserveerd dient de cursist zelf voor de benodigde documenten (inclusief geldig theoriecertificaat) zorg te dragen. Als dit niet in orde is zijn de kosten voor het niet afgenomen
examen geheel voor de cursist.
4. Indien de Rijschool van mening is dat de cursist (na afname van het aantal lessen
behorende bij het gekozen pakket) nog onvoldoende klaar is voor het praktijkexamen rijbewijs
B kan de Rijschool besluiten geen praktijkexamen aan te vragen.

Artikel 5. Examengeld.

1. Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de
rekening van BK Verkeersschool

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

1. De cursist is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of over
rij ding tijdens de proefles, rijles en het praktijkexamen.
2. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/ of grove
schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die
de rijvaardigeid beïnvloeden.
3. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de medische en/of
psychische toestand van de cursist voor zover de cursist informatie hierover niet verstrekt heeft aan de Rijschool (zie artikel 3.6).
4. De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de
cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.
Aan typenfouten kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen voorbehouden

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, en in.